maatwerk in informatieve websites….
Facebook
Twitter
LinkedIn
SOCIALICON

Disclaimer

Ook ik ontkom  er niet aan om een forse disclaimer op mijn website te zetten.
Immers we leven momenteel in een maatschappij waarin al heel vlot wordt gewezen naar een ander.
Als ons iets overkomt, dan is dat bij voorbaat de schuld van een ander en dan is die ander aansprakelijk.
Of die ander te goeder trouw is of niet… het maakt niets meer uit !

Het gevolg van zulk gedrag is dat de spontaniteit langzaam maar zeker wegebt.
De openheid van de samenleving verdwijnt.
Mensen worden daardoor heel gauw achterdochtig en reageren dienovereenkomstig.
Het betekent dus ook dat de goede bedoelingen van iemand toch voldoende moeten worden beschermd om te voorkomen dat iemand, om welke reden dan ook, aanleiding ziet in die goede bedoelingen tot een aansprakelijkstelling.
Zo’n beschermingsmiddel is oa een disclaimer.

 

DISCLAIMER  &  © COPYRIGHT 2017 ©


De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.Deze website is mijn (Eline Joyce Meijer) al dan niet intellectuele eigendom.
Ik is tevens de bouwer en webmaster van deze website.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie waardoor u meer inzicht en kennis verkrijgt die u kunt aanwenden om een beslissing te maken of u al dan niet een website wilt en of u al dan niet de website door mij laat bouwen.

U kunt geen enkele rechten ontlenen aan de informatie op deze website.


Ik neem altijd veel zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website.

Soms maak ik  daarbij gebruik gemaakt van externe bronnen die ik betrouwbaar acht (een voorbeeld hiervan is de pagina Prijsvergelijking op deze website).
Ik sta niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van die aangeboden, externe informatie.

Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van die aangeboden, externe informatie wijs ik derhalve uitdrukkelijk van de hand.


Het gebruik van deze website in welke vorm dan ook, kan nooit leiden tot enige aansprakelijkheid in welke vorm dan.

Ik wijs een dergelijke aansprakelijkheid dan ook uitdrukkelijk van de hand.

Ik behoud mij alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).


Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.


U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.


Ik behoud mij  het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die door het gebruik van mijn website kan ontstaan cq zou kunnen ontstaan.
Ik respecteert uw privacy zeer en zal zo veel mogelijk en binnen mijn mogelijkheden er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met mijn sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Daarom heb ik voor al mijn actuele web sites een veiligheids-certificaat.
Dat ziet u in de adresregel aan het groene slotje en aan de groene tekst https.

* WEBSTEE IS EEN VEILIGE SITE *


© COPYRIGHT 2017 ©


Soms krijg ik een afbeelding toegestuurd of soms gebruik ik een afbeelding waarvan mij niet duidelijk is of waaruit nergens blijkt dan iemand anders daaraan een recht ontleent.
Mocht er een foto of animatie of tekst op deze site staan waarop u het AUTEURSrecht OF ENIG ANDER RECHT meent te hebben, stuur mij dan een

 

om dit te bespreken en in onderling overleg tot een sluitende oplossing te komen.
Wilt u tevens aangeven waarop uw recht is gestaafd?


Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland in mijn woonplaats.

 

Read more